ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ចេញ​ដំណើរ និង​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​អ្នក​ចូលរួម ២០០ នាក់

ក្រុម​ការងារ​បាន​រៀបចំ​ឡាន​ក្រុង​ចំនួន ៤ ​សម្រាប់​អ្នក​ចូលរួម​ចំនួន ២០០ ដែល​​ត្រូវ​ចេញ​ដំណើរ​​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី ២២ វេលា​ម៉ោង ០៨ ព្រឹក​គត់ (សម្រាប់​អ្នក​ដែល​យឹត​យ៉ាវ​គឺ​យើង​មិន​រង់ចាំ និង​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ឡើយ) ។ ឡាន​ចំនួន​ពីរ​នឹង​ចេញ​ដំណើរ​ពី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​ពីរ​ទៀត​ចេញ​ដំណើរ​ពី​ខេត្ត​បាត់​ដំបង និង​កំពង់​ចាម។ ប្រសិន​បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ចម្ងល់​ផ្សេងៗ សូម​ទំនាក់ទំនង​អ្នក​សម្របសម្រួល​ឡាន​របស់​អ្នក ​ដូច​ដែល​បាន​រាយ​ឈ្មោះ និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​​នៅ​កំពូល​បញ្ជី​នីមួយៗ។ Continue reading

Volunteer Opportunity Open for University/High School Student

Dear All,

BarCamp Angkor is a community driven event organized by local organizers and volunteers in Siem Reap town under supervision of BarCamp Cambodia committee. We depend on the energy of our volunteers and without them BarCamp just wouldn’t happen.

The volunteers will help set up chairs and tables in the conference hall and session rooms, hang signs, & pack the goodies bags on 22nd February 2013 from 9:30AM.

We’ll need a healthy helping of volunteers to make the event run smoothly: Continue reading