ព័ត៌មាន សម្រាប់​អ្នកចូលរួម​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ទាំង ២០០នាក់

ខាងក្រោម​ជាព័ត៌មាន​សម្រាប់អ្នកចូលរួម​ទាំង ២០០នាក់​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ដោយ​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​កម្មវិធី អំពី​ការ​ធ្វើដំណើរ និង​កម្មវិធី​ចូលរួម​កម្មវិធី៖
1-program 2-program