ពាក្យ​ស្នើសុំ​ ឧបត្ថម្ភថ្លៃ​ធ្វើដំណើរ និង​ការ​ស្នាក់នៅ

ការទទួលពាក្យផុតកំណត់ សូមរង់ចាំការប្រកាសលទ្ធផល!

ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ទំនាក់ទំនង

  • លោក បេ ចន្ត្រា          ប្រធានគណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម          ទូរស័ព្ទ៖012 316 781
  • លោក ជី សុផាត         សមាជិក​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម         ទូរស័ព្ទ៖089 452 523
  • លោក អេង វណ្ណៈ        សមាជិក​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​បារខែម         ទូរស័ព្ទ៖012 305 031

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស និង​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣

Leave a Reply