របៀប​បង្កើត​សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិច (e-pub) ​សម្រាប់​ដាក់ នឹង​អាច​អាន​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី iBook របស់​ប្រពន្ធ័​ដំណើរ​ការ iOS ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នូវ​ពុម្ភ​អក្សរ​ខ្មែរ​ជា​ស្រេច​?

Topic – របៀប​បង្កើត​សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិច (e-pub) ​សម្រាប់​ដាក់ នឹង​អាច​អាន​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី iBook របស់​ប្រពន្ធ័​ដំណើរ​ការ iOS ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នូវ​ពុម្ភ​អក្សរ​ខ្មែរ​ជា​ស្រេច​?

Arunreasey

Speaker’s Name – សាន់​ ​អរុណរាសី​

Summary – ការ​បង្កើត​នូវ​សៀវភៅ​អេឡិច​ត្រូនិច​ e-pub ជា​ភាសារ​ខ្មែរ​សម្រាប់​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ឧបករណ៍​វយ័ឆ្លាត​ដែល​មាន​ប្រពន្ធ័​ដំណើរ​ការ​ដូចជា android និង iOS វា​ពិត​ជា​មាន​ការ​លំបាក​ដោយសារ​តែ​ភាសាខ្មែរ​មិន​ទាន់​មាន​ភាព​ទូលំ​ទូលាយ​នៅ​ក្នុង​ប្រពន្ធ័​ដំណើរ​ការ​ទាំង​នោះ​។ ដោយ​មើល​ឃើញ​នូវ​ផល​លំបាក​ទាំង​នេះ​សមាគម​ភាសាខ្មែរ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​បាន​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ ដើម្បី​អោយ​ភាសាខ្មែរ​អាច​មាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​ប្រពន្ធ័​ដំណើរ​ទាំងអស់​នោះ​។ ដូច​នេះ​ខ្ញុំ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​សមាគម​សូម​លើក​យក​ពី​វីធី​នៃ​ការ​ធ្វើ​សៀវភៅ​អេឡិច​ត្រូវ​និច (e-pub) សម្រាប់ដាក់ នឹង​អាច​អាន​ជា​មួយ​នឹង​កម្មវិធី iBook ​របស់​ប្រពន្ធ័​ដំណើរ​ការ iOS ដែល​បាន​បញ្ចូល​នូវ​ពុម្ភ​អក្សរ​ខ្មែរ​រួច​ជា​ស្រេច​។

About the Speaker – ខ្ញុំ​បាទ​ ​សាន់​ ​អរុណរាសី​ ​ជា​សមាជិក​ស្មគ្រ័​ចិត្ត​ម្នាក់​នៃ​សមាគម​ភាសាខ្មែរ​និង​បច្ចេក​វិទ្យា​ ​បាន​បញ្ចប់​ថា្នក់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​បច្ចេក​វិទ្យា​ និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​ព័ត៌មាន​។ សព្វ​ថ្ងៃ​បម្រើការ​នៅ​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​គណនេយ្យ​ករ​ជំនាញ​និង​សវនករ​កម្ពុជា​ ក្នុង​មុខ​នាទី​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​ និង​បច្ចេកទេស​។

Language for Presentation – Khmer
Time to present – on morning of 24th

This entry was posted in Uncategorized by Sophat Chy. Bookmark the permalink.

About Sophat Chy

Sophat was from Banteay Mean Chey province. He had involved with several youth activities also social acidity since 2006 during studied at High School & University. Currently, he is a leader of Open Event and Administrator at AnajakIT also Web Author at (http://it4ug.net/). He used to worked as a librarian at Mean Chey University. He is one of the BarCamp Phnom Penh 2012 organizer,and volunteer of BlogFest Asia 2012 and Angkor Youth Camp 2012.